พันธกิจ สภ.คลองหาด
พันธกิจข้อที่ 1 : ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทำงานและการให้บริการ มีภารกิจ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำทุกอย่างเพื่อความผาสุขของประชาชน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยยึดถือความพึ่งพอใจของประชาชนเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่สุด

พันธกิจข้อที่ 2 : ปรับเปลี่ยน จิตวิญญาณ จิตสำนึก และพฤติกรรมของตำรวจ ให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของประชาชน โดยเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบและอุดมคติของตำรวจ มีภารกิจ ดังนี้
1. อบรมชี้แจง ปลูกจิตสำนึก เปลี่ยนแปลงค่านิยมวิถีชีวิต โดยให้ทุกคนมีจิตสำนึกว่าตำรวจเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ ต้องประพฤติคนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจด้านการศึกษา และ มีอาชีพเสริมที่สุจริตเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
3. คณะกรรมการ กต.ตร. พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและครอบครัวที่มีวิถีชีวิตที่ดีงามทุก 3 เดือน เพื่อมอบรางวัล เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในทางที่ดีขึ้น

พันธกิจข้อที่ 3 : ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันการปราบปราม การอำนวยความยุติธรรม และการบริการประชาชน ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน มีภารกิจ ดังนี้
1. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง อย่างจริงจัง
2. ด้านการป้องกันปราบปราม ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้
2.1 โครงการปราบปรามยาเสพติด
2.2 โครงการออกติดตามตัวผู้ต้องหาหลบหนี
2.3 โครงการอบรมอาสาสมัครแกนนำต่อต้านยาเสพติด
2.4 โครงการอบรมอาสาสมัครแกนนำนักเรียน , นักศึกษาต่อต้านยาเสพติด
2.5 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
2.6 โครงการ D.A.R.E.
2.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสายตรวจ
2.8 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือจราจร
2.9 โครงการให้ความรู้เสริมสร้างวินัยจราจร
2.10 โครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
2.11 โครงการสายตรวจเตือนภัย

3 แผนปฏิบัติการ คำสั่งปฏิบัติการ
3.1 การดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
3.2 จัดชุดปราบปรามแรงงานต่างด้าว
3.3 ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจ ร่วมโครงการจัดหวัด อำเภอ เคลื่อนที่
3.4 ควบคุมและกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับการจราจร
3.5 ชุดปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
3.6 จัดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในงานเทศกาลต่าง ๆ
3.7 มอบหมายนายตำรวจรับผิดชอบพื้นที่
3.8 ซักซ่อมแผนเผชิญเหตุ
3.9 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามปกติ
3.10 เร่งรัดกวดขันจับกุมการพนันสลากกินรวม
3.11 แผนถวายความปลอดภัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ษานุวงศ์
3.12 คำสั่งปฏิบัติการป้องกันภยันตราย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเทศกาลต่าง ๆ
3.13 คำสั่งปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
3.14 คำสั่งปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและอบายมุข สภ.คลองหาด
3.15 คำสั่งปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในเขตพื้นที่ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และตามคำสั่งของหน่วยเหนือสั่งการ
3.16 คำสั่งปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรม และจัดการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
3.17 คำสั่งปฏิบัติการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้างของสภ.คลองหาด
3.18 แผนปฏิบัติกาปราบปรามผู้มีอิทธิพล
3.19 คำสั่งปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามเหตุคนร้ายปล้นทรัพย์ในรถโดยสารประจำทาง
3.20 แผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
3.21 คำสั่งปฏิบัติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3.22 คำสั่งปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสัมพันธ์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ สภ.คลองหาด
3.23 คำสั่งให้ตำรวจประจำสถานศึกษาเพื่อแก้ไขยาเสพติด
3.24 คำสั่งอื่น ๆ
4. ด้านอำนวยความยุติธรรม
4.1 ควบคุมสำนวนการสอบสวน
4.2 ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร. ประเมินพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจข้อที่ 4 : ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานของตำรวจอย่างจริงจัง มีภารกิจ ดังนี้
1. จัดชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์เข้าพบประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
2. จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
3. จัดประชุม กต.ตร. สถานี เพื่อร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
4. จัดฝึกอบรมตำรวจอาสา ครอบคลุมทั่วพื้นที่ พันธกิจข้อที่
5 : โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีภารกิจ ดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าของตำรวจ ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด มีความโปร่งใส
2. ประกาศพันธะไว้ กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติอย่างชัดเจน