#ขอขอบคุณ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่ได้ให้การสนับสนุน ในการร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโควิด นพื้นที่ทำการของสถานีตำรวจภูธรคลองหาด เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่า สภ.คลองหาด เราเฝ้าระวังตลอด ขอให้ทุกท่านในสำนักงานฯ มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง นะครับ