ประวัติสถานีตำรวจภูธรคลองหาด


เดิมสถานีตำรวจภูธรคลองหาดเป็นเพียงที่พักสายตรวจตำบลคลองหาด อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสาย ๓๓๙๕ (คลองหาด-ทุ่งขนาน)
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอวัฒนานครตั้งเป็นกิ่งอำเภอคลองหาด เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๙ และต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอคลองหาด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๓